Fintest Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden leggen uit hoe u deze website (de 'Site') kunt gebruiken. Verwijzingen in deze voorwaarden naar de Site omvatten de volgende websites:

https://www.fintest.io en alle bijbehorende webpagina's.

U dient deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de Site gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze Site stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en alle daarin genoemde documenten. Als u niet akkoord gaat met of geen van deze gebruiksvoorwaarden accepteert, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Site. Als u vragen heeft over de Site, neem dan contact met ons op via: http://www.fintest.io/contact/.

Definities en interpretatie

Capaciteitstest

Betekent elke numerieke redenering, verbale redenering, diagrammatische redenering, situationeel oordeel of enige andere capaciteitstest of product dat van tijd tot tijd beschikbaar is op de Site;

Inhoud

Betekent elke tekst, afbeelding, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materiaal dat aanwezig is op of toegankelijk is vanaf de Site;

Wij, Ons of Onze

Betekent Fintest Limited, een in Engeland en Wales geregistreerd bedrijf onder registratienummer 07878987, waarvan het geregistreerde kantoor is gevestigd aan 1 Lindsey Street, Londen, EC1A 9HP;

U of Uw:

Betekent de persoon die toegang heeft tot de Site, de Inhoud ervan of een Capaciteitstest; en

Virus:

Betekent zonder beperking, elke schadelijke code, trojans, wormen en virussen, slot, autorisatiesleutel of vergelijkbaar apparaat dat de werking van de Site verstoort of kan verstoren.

Interpretatie:

Tenzij de context anders vereist, omvat het enkelvoud ook het meervoud en het meervoud omvat het enkelvoud; en

Elke zin die wordt ingeleid door de woorden inclusief, omvat, in het bijzonder of bijvoorbeeld, of enige soortgelijke zin, moet worden opgevat als illustratief en mag de algemeenheid van de daarmee verband houdende algemene woorden niet beperken.

Beperkingen op het gebruik

De Site is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Als voorwaarde voor het gebruik van de Site stemt u ermee in:

 • de Site niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig is volgens enige toepasselijke wet, of verboden door deze Voorwaarden.
 • niemand te belasteren of te kleineren of opmerkingen te maken van een obscene, denigrerende of beledigende aard, of de Site of de

Inhoud ervan op een manier te gebruiken die ons of een derde partij in diskrediet brengt of ertoe leidt dat wij aansprakelijk zijn jegens een derde partij;

 • de Site niet te decompileren, reverse-engineeren, kopiëren, wijzigen, verspreiden, verzenden, licentiëren, sublicentiëren, weergeven, herzien, uitvoeren, overdragen, verkopen of op enige andere manier beschikbaar stellen aan een derde partij of anderszins te publiceren, deep-linken, afgeleide werken te maken van of op enigerlei wijze gebruik te maken van de Site of de Inhoud ervan, behalve zoals toegestaan door ons onder deze Voorwaarden of zoals uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke wet;
 • de Site niet te gebruiken om Virussen te verspreiden;
 • niet te beweren of te suggereren dat wij een andere onderneming, product of dienst goedkeuren, tenzij we afzonderlijk schriftelijk hebben ingestemd dit te doen; en
 • dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten en uitgaven die u kunt maken in verband met uw gebruik van de Site en dat u als enige verantwoordelijk bent voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en andere accountgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Site te voorkomen of op te schorten als u niet voldoet aan een deel van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet.

Eigendom, gebruik en intellectuele eigendomsrechten

Deze Site en alle intellectuele eigendomsrechten op de Site (inclusief, maar niet beperkt tot, alle Inhoud) zijn eigendom van ons. Wij behouden al onze intellectuele eigendomsrechten (die onder meer alle auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databaserechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook omvatten), of ze nu geregistreerd zijn of niet, waar ook ter wereld.

Niets in deze Voorwaarden verleent u rechten op de Site anders dan noodzakelijk om u in staat te stellen toegang te krijgen tot de Site. U stemt ermee in om geen intellectuele eigendomsaanduidingen op de Site aan te passen, te omzeilen of te verwijderen en met name geen digitale rechten of andere beveiligingstechnologie ingebed of opgenomen in enige Site-inhoud aan te passen of te verwijderen.

Nauwkeurigheid van informatie en beschikbaarheid van de Site

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en up-to-date informatie op de Site op te nemen, geven wij geen enkele garantie of belofte (hetzij uitdrukkelijk of impliciet) dat enige Inhoud beschikbaar, nauwkeurig, volledig en up-to-date is, vrij van bugs, fouten of weglatingen is, of geschikt is voor een bepaald doel. Uw vertrouwen in de informatie op deze Site is voor uw eigen risico en wij kunnen de werking van de Site op elk moment naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen. Niets in deze Voorwaarden doet afbreuk aan enige verplichte wettelijke vereiste of uw wettelijke rechten. De inhoud op de Site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en om u te informeren over ons en onze producten en nieuws, functies, diensten en andere websites die mogelijk interessant voor u zijn. Het vormt geen technisch, financieel of juridisch advies of enig ander type advies en mag niet worden vertrouwd voor welk doel dan ook.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Site beschikbaar is, geven wij geen enkele garantie of garantie op welke manier dan ook voor de voortdurende beschikbaarheid van de Site of het ononderbroken gebruik ervan door u.

De Site kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar websites van derden anders dan de Site. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over websites van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud, materiaal of informatie die daarin is opgenomen. De weergave van een hyperlink en verwijzing naar een website van een derde partij houdt geen goedkeuring in van de website van een dergelijke derde partij, producten of diensten. Uw gebruik van een website van een derde partij kan worden beheerst door de algemene voorwaarden van die website van een derde partij.

Garanties en aansprakelijkheidsbeperking

U stemt ermee in dat uw gebruik van de Site op basis van 'zoals beschikbaar' is. Zoals hierboven vermeld, geven wij, behalve zoals anderszins uitdrukkelijk vereist door het toepasselijke recht, geen enkele verklaringen, garanties, voorwaarden of andere bepalingen (hetzij uitdrukkelijk of impliciet) met betrekking tot de verstrekking van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit of enige Inhoud op de Site, of met betrekking tot de deugdelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijke recht, sluiten wij alle aansprakelijkheid (hetzij voortvloeiend uit contract, onrechtmatige daad, schending van wettelijke verplichtingen of anderszins) uit die wij anderszins aan u zouden kunnen hebben als gevolg van enige fouten of onnauwkeurigheden in enige Inhoud, de niet-beschikbaarheid van de Site om welke reden dan ook, enige vertegenwoordiging of verklaring die op de Site wordt gedaan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die wij veroorzaken en die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment dat u de Site begon te gebruiken, bijvoorbeeld als u inkomsten, salaris, winst of reputatie verliest als gevolg van uw gebruik van de Site en/of de handelingen of omissies van een derde partij zoals andere gebruikers van de Site, of enige andere indirecte of gevolgschade die u kunt lijden in verband met de Site en de Inhoud ervan.

In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle vorderingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Site (inclusief het downloaden of gebruik van enige Inhoud) de door u aan ons betaalde bedragen in verband met uw gebruik van de Site of de Inhoud ervan overschrijden.

Onverminderd enige andere bepaling in deze voorwaarden en bepalingen, sluiten wij onze aansprakelijkheid niet uit of beperken wij deze niet voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, voor fraude of enige frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door ons op de Site of voor enige andere wettelijke rechten die niet kunnen worden uitgesloten.

Algemeen

Deze Voorwaarden zijn gedateerd 10 september 2013. Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn alleen geldig en hebben alleen effect als ze door ons schriftelijk zijn overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze nieuwe voorwaarden worden weergegeven op de Site en door gebruik te blijven maken van de Site na dergelijke wijzigingen, stemt u in met enige wijziging die door ons is aangebracht. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen te verifiëren.

Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, moeten alle kennisgevingen van u aan ons per e-mail worden verzonden naar onze contactadressen in clausule 1.1 en alle kennisgevingen van ons aan u worden weergegeven op onze website van tijd tot tijd.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige schending van deze Voorwaarden veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, waaronder, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen van derden, burgerlijke onrust, rellen, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of storing van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

Als een deel van deze Voorwaarden niet afdwingbaar wordt (inclusief enige bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten of beperken), heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van een ander deel van deze Voorwaarden. Als wij ervoor kiezen om geen enkel recht dat wij tegen u hebben op enig moment af te dwingen, betekent dit niet dat wij later niet kunnen besluiten om dat recht uit te oefenen of af te dwingen.

Behalve voor onze dochterondernemingen, directeuren, werknemers of vertegenwoordigers heeft een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst geen recht om enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 van het Verenigd Koninkrijk.

Deze Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst en overeenstemming tussen ons en u met betrekking tot uw gebruik van de Site en vervangen en vervangen elke verklaring, mededeling of andere communicatie (hetzij schriftelijk of anderszins) die door u of ons is gedaan en die hierin niet is opgenomen. Behoudens fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige dergelijke onjuiste of misleidende verklaring.

U mag geen van uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden overdragen, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan een andere persoon.

Deze Voorwaarden en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of de inhoud ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.

Onze e-commerce voorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u zich aanmeldt voor een account of een abonnement op een van onze producten. Houd er rekening mee dat door u aan te melden voor een account of vervolgens voor een abonnement stemt u in met deze voorwaarden.

U dient een kopie van de voorwaarden af te drukken of op uw computer op te slaan voor toekomstige raadpleging. Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze nieuwe voorwaarden worden weergegeven op de Site en door gebruik te blijven maken van de Site na dergelijke wijzigingen, stemt u in met enige wijziging die door ons is aangebracht. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen te verifiëren.

Wanneer u diensten bij ons koopt op grond van deze voorwaarden, heeft u bepaalde wettelijke rechten, waaronder dat de diensten worden uitgevoerd met de vereiste vaardigheid en zorg. Niets in deze voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten. Meer informatie over uw wettelijke rechten kunt u krijgen bij uw lokale Citizens Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) of Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Inleiding

Deze e-commerce voorwaarden leggen uit hoe u zich kunt registreren voor een account en een abonnement kunt kopen. Door een abonnement te kopen, stellen wij u in staat toegang te krijgen tot het abonnementsgedeelte en het relevante product op de Site. Voordat uw account wordt geactiveerd, wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden. Door uw account te activeren, stemt u onherroepelijk in met deze voorwaarden. Als u vragen heeft over een van onze voorwaarden, neem dan contact met ons op via de gegevens die worden vermeld in clausule 2.2 hieronder.

Onze voorwaarden zijn alleen beschikbaar in het Engels. Er zijn geen andere talen van toepassing.

Definities

In deze e-commerce voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenissen:

Account

Het gebruikersaccount dat toegankelijk is via het accountaanmeldportaal waarmee u toegang krijgt tot gratis monsters en demonstraties van het product en tot het abonnementsaankoopportaal op de Site;

Accountaanmelding

Betekent de persoonlijke inloggegevens die u nodig heeft om toegang te krijgen tot het account zoals uiteengezet in clausule 6.1(a);

Aanvullende voorwaarden

Heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in clausule 6.2;

Bevestigingsmail

Heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in clausule 6.1(B)(ii);

Contract

Heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in clausule 6.1(B)(ii);

Gebeurtenis buiten onze controle

Betekent elke handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of ander industrieel optreden door derden, burgerlijke onrust, rellen, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of storing van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

Abonnementsgebied

Betekent het beperkte gebied van de Site dat toegankelijk is via het account na aankoop van een abonnement waar u toegang kunt krijgen tot het product tijdens de abonnementsperiode;

Product

Betekent ofwel (i) het volledige pakket, (ii) het numerieke redeneringspakket, (iii) het verbale redeneringspakket, (iv) het diagrammatische redeneringspakket, (v) het situationeel oordeelsvermogen pakket of (vi) elk ander beschikbaar pakket zoals beschreven op de Site van tijd tot tijd, inclusief eventuele demonstratie- of voorbeeldtests;

Diensten

Betekent onze diensten om u toegang te verlenen tot het abonnementsgebied en het product;

Abonnement

Betekent onze diensten om u toegang te verlenen tot het product tijdens de abonnementsperiode via het abonnementsgebied.

Abonnementskosten

Betekent onze vergoedingen voor een abonnement op een product zoals aangegeven op de Site en onderhevig aan wijziging op elk moment vóór ontvangst van onze bevestigingsmail;

Abonnementsperiode

Betekent de abonnementsperiode die begint op de datum waarop u onze bevestigingsmail ontvangt en automatisch afloopt op een later tijdstip waarop u toegang hebt tot het product via het abonnementsgebied;

Voorwaarden

Betekent de e-commerce voorwaarden zoals uiteengezet in dit document, samen met onze website gebruiksvoorwaarden, privacy- en cookiebeleid;

U of uw

Betekent de persoon die zich bij ons registreert voor een account. Tenzij de context anders vereist, omvat het enkelvoud het meervoud en omvat het meervoud het enkelvoud. Een verwijzing naar een bedrijf omvat elk bedrijf, elke vennootschap of andere rechtspersoon, waar en hoe dan ook opgericht of gevestigd. Een verwijzing naar schriftelijk of geschreven omvat e-mail. Elke zin die wordt ingeleid door de woorden inclusief, omvat, in het bijzonder of bijvoorbeeld, of enige soortgelijke zin, moet worden opgevat als illustratief en mag de algemeenheid van de daarmee verband houdende algemene woorden niet beperken.

Gebruik van onze site

Uw gebruik van onze site valt onder onze website gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid. Neem de tijd om deze door te lezen, omdat ze belangrijke voorwaarden bevatten die op u van toepassing zijn. Waar enig product beschikbaar wordt gesteld voor toegang of downloaden vanaf de Site, betreft dit ons auteursrechtelijk beschermd werk. U mag dergelijke producten alleen gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Alle dergelijke producten zijn uitsluitend beschikbaar voor toegang of downloaden voor uw persoonlijk gebruik op niet-commerciële wijze, tenzij anders door ons schriftelijk is overeengekomen. Elke reproductie of verspreiding van een product die niet in overeenstemming is met deze voorwaarden, is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

De stappen die nodig zijn om het contract tussen u en ons tot stand te brengen, zijn als volgt: Account instellen: U vult het 'aanmeldingsformulier' op de Site in en registreert uw persoonlijke gegevens bij ons door deze in te voeren in het e-formulier. Voordat uw account wordt geactiveerd, wordt u gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden. Zodra u akkoord bent gegaan met de voorwaarden door het vakje aan te vinken, kunt u uw account activeren. Door uw account te activeren, stemt u onherroepelijk in met deze voorwaarden. Het is de bedoeling dat het account u in staat stelt een geïnformeerde beslissing te nemen over de aankoop van een product. Abonnement aanschaffen: U meldt zich aan bij uw account met behulp van uw accountaanmelding, selecteert uw gewenste product(en) via het abonnementsaankoopportaal en registreert uw persoonlijke betalingsgegevens bij PayPal (het 'betalingsproces'). Aan het einde van het betalingsproces bevestigen wij dat uw account toegang zal krijgen tot het abonnementsgebied door u een betalingsbevestiging te e-mailen in overeenstemming met clausule 6.1(b)(ii) hieronder. Alle aankopen van producten worden gedaan onder onze voorwaarden.

 • We kunnen u een e-mail sturen om u te laten weten dat we uw bestelling voor een abonnement niet accepteren. Dit is meestal om de volgende redenen:
 • De producten zijn niet beschikbaar;
 • We kunnen uw betaling niet autoriseren;
 • U bent niet gemachtigd om het product te kopen; of
 • Er is een fout opgetreden door ons met betrekking tot de prijsstelling of beschrijving van het product.
 • Wij accepteren uw bestelling voor een abonnement alleen wanneer u het vakje naast de voorwaarden op de registratiepagina heeft aangevinkt. Op dit punt wordt uw account bijgewerkt en krijgt het binnen 48 uur toegang tot het abonnementsgebied en gedurende de abonnementsperiode, en komt er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand tussen u en ons (het 'Contract').

De abonnementsperiode en abonnementskosten

 • Het product kan worden gekocht via een abonnement, waarmee uw account toegang krijgt tot het abonnementsgebied waar het product gedurende de abonnementsperiode kan worden gebruikt.

Abonnementskosten dienen vooraf te worden betaald en kunnen niet worden geannuleerd of terugbetaald na aanvang van de diensten in overeenstemming met clausule 6.1(b)(iii). Zodra het Contract tot stand is gekomen, blijven de abonnementskosten verschuldigd en betaalbaar, ongeacht de mate waarin u gebruik maakt van de diensten.

Einde van het contract

Als het Contract wordt beëindigd, heeft dit geen invloed op ons recht om geld te ontvangen dat u ons verschuldigd bent op grond van de e-commerce voorwaarden.

Beperking van onze aansprakelijkheid:

Als u een bedrijf bent, leveren wij de diensten alleen voor intern gebruik door uw bedrijf, en u stemt ermee in geen enkel product voor wederverkoop of enig ander commercieel doel te gebruiken (inclusief intern zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons).

Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of
 • enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt.

Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), misleidende voorstelling (al dan niet onschuldig of nalatig), ongerechtvaardigde verrijking of anderszins voor enig verlies van winst, verlies van bedrijf, vermindering van goodwill of soortgelijke verliezen, of zuiver economisch verlies, of voor enig indirect of gevolgschade, kosten, schadevergoedingen of kosten die zich ook voordoen.

Onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het Contract of de Diensten, hetzij uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichting of anderszins, overschrijdt in geen geval de abonnementskosten die u in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van het incident dat tot het verlies, de schade of de vordering heeft geleid, aan ons heeft betaald.

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze e-commerce voorwaarden, geven wij geen enkele garantie, verklaringen of toezeggingen met betrekking tot de producten of de diensten. Elke garantie, voorwaarde of garantie die anderszins wettelijk, volgens het gewoonterecht of anderszins zou kunnen worden geïmpliceerd of opgenomen in deze e-commerce voorwaarden, wordt uitgesloten voor zover wettelijk is toegestaan. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor het waarborgen dat de producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

Als wij niet voldoen aan deze e-commerce voorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u kunt lijden als gevolg van onze schending van deze e-commerce voorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als ze een voor de hand liggend gevolg zijn van onze schending of als ze door u en ons werden overwogen op het moment dat wij het Contract aangingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die optreden als neveneffect van het belangrijkste verlies of de belangrijkste schade en die niet voorzienbaar zijn door u en ons (zoals winstderving, verlies van bedrijf, onderbreking van het bedrijf of verlies van kans).

Wij sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele manier uit of beperken deze niet voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • enige inbreuk op de voorwaarden die worden geïmpliceerd door de Supply of Goods and Services Act 1982;
 • defecte producten onder de Consumer Protection Act 1987; of
 • enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt.

Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige niet-nakoming of vertraging in de nakoming van een van onze verplichtingen onder de Voorwaarden die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze redelijke controle.

Als er een gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt die van invloed is op de uitvoering van onze verplichtingen onder de Voorwaarden, zullen wij u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen en zullen onze verplichtingen onder het Contract worden opgeschort en zal de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen worden verlengd gedurende de duur van de gebeurtenis buiten onze controle.

Overige belangrijke voorwaarden

Overdracht door ons: Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden. Wij zullen u altijd op de hoogte stellen per e-mail of door een bericht op de Site te plaatsen als dit gebeurt. Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is uiteengezet in ons Privacybeleid.

Overdracht door u: U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen aan een andere persoon, tenzij wij schriftelijk instemmen met een dergelijke overdracht.

Rechten van derden: Het Contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om de voorwaarden af te dwingen, hetzij op grond van de Contrats (Rights of Third Parties Act) 1999 of anderszins.

Scheiding: Elk van de alinea's van deze e-commerce voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit beslist dat een van deze onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende alinea's volledig van kracht.

Geen afstand: Als wij er niet op staan dat u een van uw verplichtingen onder de Voorwaarden nakomt, of als wij onze rechten tegen u niet uitoefenen, of als wij dit uitstellen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten tegen u en betekent dit niet dat u niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als wij een inbreuk van u door de vingers zien, doen wij dit alleen schriftelijk en dit betekent niet automatisch dat wij een latere inbreuk door u ook door de vingers zullen zien.

Rechtsgebied (consument): Als u een consument bent, merk dan op dat de Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Dit betekent dat een contract voor een abonnement op toegang tot producten via onze Site en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met dit contract, zal worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie hebben. Als u echter inwoner bent van Noord-Ierland, kunt u ook een procedure aanspannen in Noord-Ierland, en als u inwoner bent van Schotland, kunt u ook een procedure aanspannen in Schotland.

Rechtsgebied (bedrijf): Als u een bedrijf bent, worden de Voorwaarden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Dit betekent dat een contract en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met dit contract of de diensten, hetzij uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichting of anderszins, zal worden beheerst door het Engelse recht. Wij stemmen beiden in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Restitutiebeleid

30-dagen geld-terug-garantie en restitutiebeleid

De tests die wij leveren zijn bedoeld om te oefenen en de werkelijke examens die u zult tegenkomen te simuleren. Ze zijn niet bedoeld om hetzelfde te zijn als de werkelijke tests en schenden geen auteursrechtwetten. Het is ons doel om u blootstelling te geven aan meerdere tests en u te helpen vaardigheden te leren die u kunt toepassen op welke test u ook tegenkomt. De voorwaarden van onze 30-dagen geld-terug-garantie zijn alleen van toepassing op individuele betalende klanten. Om aanspraak te maken op een terugbetaling, moet u binnen 30 dagen na aankoop een verzoek tot terugbetaling indienen.

Houd er rekening mee dat wij als verkoper van een online platform worden blootgesteld aan hoge niveaus van misbruik. Wij zijn blij om restituties te verstrekken die voldoen aan de volgende vereisten, maar we zijn niet in staat om ze in alle gevallen te verstrekken. Hopelijk begrijpt u dat we altijd zullen proberen eerlijk te handelen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met uw service en dat wij in staat zijn om in bedrijf te blijven om u verder van dienst te zijn.

Restituties worden verstrekt in de volgende gevallen:

 • Het pakket is helemaal niet gebruikt. Dit betekent dat er geen tests zijn afgelegd en dat u nooit bent ingelogd.
 • Er was een technische storing aan onze kant waardoor u geen toegang tot uw account had. Als we dit binnen 48 uur oplossen, is dit geval niet geldig voor een terugbetaling.
 • Er was een aanzienlijk verschil tussen onze tests en de echte tests van de werkgever. Als de verschillen aanzienlijk waren, wordt een volledige terugbetaling gegeven. Als er verschillen waren, maar deze werden niet als significant beschouwd, wordt een gedeeltelijke terugbetaling van 25% - 50% gegeven. Het niveau van de significantie wordt beoordeeld aan de hand van de informatie die u verstrekt in uw verzoek om restitutie.

Om onszelf te beschermen tegen frauduleuze activiteiten, zijn wij niet verplicht om restituties te verstrekken voor redenen die buiten deze vallen, zoals:

 • U vindt het platform niet leuk
 • U bent niet geslaagd voor uw tests
 • U vindt de vragen te moeilijk / te gemakkelijk
 • U heeft zich per ongeluk aangemeld