Warunki Fintest

Warunki korzystania z witryny

Wprowadzenie

Te warunki korzystania wyjaśniają, w jaki sposób możesz korzystać z tej witryny („Witryna”). W odniesieniu do tych warunków, odniesienia do Witryny obejmują następujące witryny:

https://www.fintest.io i wszystkie powiązane strony internetowe.

Przed korzystaniem z Witryny należy dokładnie przeczytać te warunki i zasady. Korzystając z Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków i zasad oraz wszelkich dokumentów do nich odwołujących się. Jeśli nie zgadzasz się lub nie akceptujesz żadnych z tych warunków i zasad, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Witryny, skontaktuj się z nami pod adresem: http://www.fintest.io/contact/.

Definicje i interpretacja

Test inteligencji

Oznacza dowolny test liczbowy, test werbalny, test diagramatyczny, test oceny sytuacyjnej lub inny test inteligencji lub produkt dostępny na Witrynie od czasu do czasu;

Treść

Oznacza dowolny tekst, obrazy, wideo, dźwięki lub inne treści multimedialne, oprogramowanie lub inne informacje lub materiały przekazywane, istniejące lub dostępne na Witrynie;

My, Nas lub Nasz

Oznacza Fintest Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem rejestracji firmy 07878987, której siedziba znajduje się przy 1 Lindsey Street, Londyn, EC1A 9HP;

Ty lub Twój:

Oznacza osobę korzystającą z Witryny, jej Treści lub dowolnego Testu inteligencji; oraz

Wirus:

Oznacza bez ograniczeń, wszelkie złośliwe oprogramowanie, trojany, robaki i wirusy, blokady, klucze autoryzacyjne lub podobne urządzenia, które zakłócają lub mogą zakłócić działanie Witryny.

Interpretacja:

O ile kontekst nie wymaga inaczej, słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą, a słowa w liczbie mnogiej obejmują liczbę pojedynczą; i

Każda fraza wprowadzona słowami, takimi jak „w tym”, „obejmuje”, „w szczególności” lub „na przykład”, lub jakakolwiek podobna fraza, należy interpretować jako ilustracyjną i nie ogranicza ogólności związanych z nią ogólnych słów.

Ograniczenia korzystania

Witryna jest przeznaczona wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. Warunkiem korzystania z Witryny jest zgoda na:

  • niekorzystanie z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub zakazany przez niniejsze Warunki.
  • niezniesławianie ani nieoszczercanie nikogo ani nieformułowanie uwag w sposób obsceniczny, obraźliwy lub obraźliwy lub w inny sposób korzystanie z Witryny lub jej

Treści w sposób, który wprowadza Nas lub jakąkolwiek trzecią stronę w złe imię lub powoduje, że ponosimy odpowiedzialność wobec jakiejkolwiek trzeciej strony;

  • nieodwracanie inżynierii, dekompilowanie, kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, przesyłanie, licencjonowanie, sublicencjonowanie, wyświetlanie, zmienianie, wykonywanie, przenoszenie, sprzedaż lub w inny sposób udostępnianie jakiejkolwiek trzeciej stronie lub w inny sposób publikowanie, tworzenie pochodnych utworów lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób Witryny lub jej Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez nas na mocy niniejszych Warunków lub zgodnie z wyraźnie określonymi przepisami prawa;
  • niekorzystanie z Witryny do rozpowszechniania Wirusów;
  • nieprzedstawianie lub sugerowanie, że popieramy jakąkolwiek inną firmę, produkt lub usługę, chyba że osobno zgodziliśmy się na to na piśmie; i
  • ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszystkie koszty i wydatki, jakie możesz ponieść w związku z korzystaniem z Witryny oraz za zachowanie poufności Twojego hasła i innych danych konta.

Zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia lub zawieszenia dostępu do Witryny, jeśli nie będziesz przestrzegać żadnej części niniejszych Warunków lub obowiązującego prawa.

Własność, korzystanie i prawa własności intelektualnej

Ta Witryna i wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Witryną (w tym, bez ograniczeń, wszelkie Treści) są naszą własnością. Zastrzegamy sobie wszystkie nasze prawa własności intelektualnej (które obejmują, bez ograniczeń, wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy domen, prawa do wzorów przemysłowych, prawa do baz danych, patenty i wszelkie inne prawa własności intelektualnej wszelkiego rodzaju), zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane, gdziekolwiek na świecie.

Nic w niniejszych Warunkach nie przyznaje Ci żadnych praw do Witryny, poza tymi, które są niezbędne do umożliwienia Ci dostępu do Witryny. Zgadzasz się nie dostosowywać, próbować obejść ani usuwać żadnych oznaczeń własności intelektualnej zawartych na Witrynie, a w szczególności w jakiejkolwiek treści cyfrowych lub innych technologii zabezpieczających osadzonych lub zawartych w jakiejkolwiek Treści Witryny.

Dokładność informacji i dostępność Witryny

Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby zawarte na Witrynie informacje były dokładne i aktualne, nie przedstawiamy, nie gwarantujemy ani nie obiecujemy (ani wyraźnie, ani domniemanie), że jakakolwiek Treść jest lub pozostaje dostępna, dokładna, kompletna i aktualna, wolna od błędów, usterek lub pominięć lub odpowiednia lub odpowiednia do jakiegokolwiek celu. Jakiekolwiek poleganie na informacjach zawartych na tej Witrynie odbywa się na własne ryzyko, a my możemy wstrzymać lub zakończyć działanie Witryny w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania. Nic w niniejszych Warunkach nie będzie wpływać na naruszenie jakiegokolwiek obowiązkowego przepisu ustawowego ani na Twoje prawa ustawowe. Treści na Witrynie mają charakter ogólny i służą wyłącznie do informowania o Nas i naszych produktach, wiadomościach, funkcjach, usługach i innych witrynach, które mogą Cię zainteresować. Nie stanowi to porady technicznej, finansowej ani prawnej ani jakiejkolwiek innej porady i nie należy na niej polegać w żadnym celu.

Chociaż podejmujemy komercyjnie uzasadnione wysiłki, aby zapewnić dostępność Witryny, nie przedstawiamy, nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy w żadnym stopniu ciągłej dostępności Witryny przez cały czas lub nieprzerwanego korzystania z niej przez Ciebie.

Hiperłącza i strony trzecie

Witryna może zawierać hiperłącza lub odniesienia do stron internetowych stron trzecich inne niż Witryna. Wszystkie takie hiperłącza lub odniesienia są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi stron trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, materiały ani informacje zawarte na nich. Wyświetlanie dowolnego hiperłącza i odniesienie do dowolnej strony internetowej stron trzecich nie stanowi poparcia takiej strony trzeciej, jej produktów ani usług. Korzystanie z witryny stron trzecich może podlegać warunkom i zasadom tej witryny stron trzecich.

Gwarancje i ograniczenie odpowiedzialności

Zgadzasz się, że korzystanie z Witryny odbywa się na zasadzie „tak, jak jest”. Jak wcześniej wspomniano, o ile nie jest to inaczej wyraźnie wymagane przez obowiązujące prawo, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji, warunków ani innych postanowień (czy wyraźnych czy dorozumianych) w odniesieniu do świadczenia Usług, w tym w szczególności co do kompletności, dokładności i aktualności lub jakiejkolwiek Treści na Witrynie, lub co do zadowalającej jakości lub przydatności do określonego celu.

W największym stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelką odpowiedzialność (czy wynikającą z umowy, deliktu, naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób), której w przeciwnym razie moglibyśmy Ci przysługiwać w wyniku jakiejkolwiek pomyłki lub nieścisłości w jakiejkolwiek Treści, niedostępności Witryny z jakiegokolwiek powodu oraz jakiegokolwiek oświadczenia lub stwierdzenia dokonanego na Witrynie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, które możemy spowodować i których nie można było rozsądnie przewidzieć, gdy zacząłeś korzystać z Witryny, na przykład jeśli stracisz przychód, wynagrodzenie, zyski lub reputację w wyniku korzystania z Witryny i/lub działań lub zaniechań jakiejkolwiek strony trzeciej, takich jak inni użytkownicy Witryny lub jakiekolwiek inne pośrednie lub wynikowe straty lub szkody, jakie możesz ponieść w związku z Witryną i jej Treścią.

W żadnym przypadku nasza łączna odpowiedzialność wobec Ciebie za jakiekolwiek i wszystkie roszczenia wynikające z korzystania z Witryny (w tym pobieranie lub korzystanie z jakiejkolwiek Treści) nie przekroczy kwot, które zapłaciłeś nam w związku z korzystaniem z Witryny lub jej Treści w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających datę zdarzenia, które spowodowało stratę, uszkodzenie lub roszczenie.

Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia niniejszych warunków i zasad, nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszej zaniedbałości, oszustwa lub jakiejkolwiek oszukańczej reprezentacji dokonanej przez nas na Witrynie lub za jakiekolwiek inne prawa ustawowe, które nie mogą być wyłączone.

Ogólne

Warunki te są datowane na 10 września 2013 r. Żadne zmiany w niniejszych Warunkach nie są ważne ani nie mają żadnego skutku, chyba że zostały przez nas zaakceptowane na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków od czasu do czasu. Nasze nowe warunki będą wyświetlane na Witrynie, a korzystając i uzyskując dostęp do Witryny po dokonaniu takich zmian, zgadzasz się na przestrzeganie każdej zmiany dokonanej przez nas. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tych warunków, aby potwierdzić takie zmiany.

O ile w niniejszych Warunkach nie jest inaczej wyraźnie określone, wszelkie powiadomienia od Ciebie do nas muszą być wysłane pocztą elektroniczną na nasze adresy kontaktowe określone w punkcie 1.1, a wszelkie powiadomienia od nas do Ciebie będą wyświetlane na naszej stronie internetowej od czasu do czasu.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie za naruszenie niniejszych Warunków spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem lub okolicznością, które wykraczają poza naszą rozsądną kontrolę, w tym, bez ograniczeń, strajki, blokady i inne sporadyczne działania stron trzecich, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub groźby ataków terrorystycznych, wojna (czy ogłoszona, czy nie) lub groźba lub przygotowanie do wojny, pożar, eksplozja, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osiadanie, epidemia lub inne klęski żywiołowe, lub awaria publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.

Jeśli któraś część niniejszych Warunków jest lub staje się niewykonalna (w tym jakiekolwiek postanowienie, w którym wyłączamy lub ograniczamy naszą odpowiedzialność wobec Ciebie), wykonalność jakiejkolwiek innej części niniejszych Warunków nie będzie dotknięta. Jeśli zdecydujemy się nie egzekwować jakiegoś prawa, które przysługuje nam wobec Ciebie w dowolnym czasie, nie oznacza to, że później nie zdecydujemy się na jego wykorzystanie lub egzekwowanie.

Z wyjątkiem naszych spółek zależnych, dyrektorów, pracowników lub przedstawicieli, osoba, która nie jest stroną niniejszej umowy, nie ma prawa do egzekwowania żadnego postanowienia niniejszej umowy na podstawie ustawy o prawach stron trzecich umów w Wielkiej Brytanii z 1999 roku.

Niniejsze Warunki zawierają całe porozumienie i umowę między nami a Tobą w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z Witryny i zastępują wszelkie oświadczenia, oświadczenia lub inne komunikaty (pisemne lub inne) składane przez Ciebie lub nas, które nie są zawarte w niniejszej umowie. Z wyjątkiem oszustwa lub oszukańczej reprezentacji, nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawdziwość lub wprowadzające w błąd oświadczenie.

Nie możesz przekazywać, sublicencjonować ani w inny sposób przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków na inną osobę.

Niniejsze Warunki i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub związane z nimi lub ich przedmiotem podlegają prawu Anglii i Walii.