Fintest Vilkår og betingelser

Nettstedets brukervilkår

Innledning

Disse brukervilkårene forklarer hvordan du kan bruke dette nettstedet ('Nettstedet'). Referanser i disse vilkårene til Nettstedet inkluderer følgende nettsteder:

https://www.fintest.io og alle tilknyttede nettsider.

Du bør lese disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker Nettstedet. Ved å få tilgang til eller bruke dette Nettstedet, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene og eventuelle dokumenter som refereres til i dem. Hvis du ikke er enig i eller aksepterer noen av disse vilkårene og betingelsene, bør du umiddelbart slutte å bruke Nettstedet. Hvis du har spørsmål om Nettstedet, vennligst kontakt oss på: http://www.fintest.io/contact/.

Definisjoner og tolkning

Evnetest

Betyr hvilken som helst numerisk resonnering, verbal resonnering, diagrammatisk resonnering, situasjonsbedømmelse eller hvilken som helst annen evnetest eller produkt tilgjengelig på Nettstedet fra tid til annen;

Innhold

Betyr hvilken som helst tekst, bilder, video, lyd eller annet multimedia-innhold, programvare eller annen informasjon eller materiale som sendes inn til, eksisterer på eller er tilgjengelig fra Nettstedet;

Vi, Oss eller Vår

Betyr Fintest Limited, et selskap registrert i England og Wales under selskapsregistreringsnummer 07878987, med registrert kontor på 1 Lindsey Street, London, EC1A 9HP;

Du eller Din:

Betyr personen som får tilgang til eller bruker Nettstedet, dets Innhold eller noen Evnetest; og

Virus:

Betyr uten begrensning, skadelig kode, trojanere, ormer og virus, lås, autorisasjonsnøkkel eller lignende enhet som forringer eller kan forringe driften av Nettstedet.

Tolking:

Med mindre sammenhengen krever noe annet, skal ord i entall inkludere flertall, og de i flertall skal inkludere entall; og

Enhver frase introdusert av ordene inkludert, inkluderer, spesielt eller for eksempel, eller en lignende frase, skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense generelt uttrykk for relaterte generelle ord.

Begrensninger på bruk

Nettstedet er kun for din personlige og ikke-kommersielle bruk. Som en betingelse for din bruk av Nettstedet, samtykker du i følgende:

 • å ikke bruke Nettstedet til noe formål som er ulovlig i henhold til gjeldende lov, eller forbudt av disse vilkårene.
 • å ikke ærekrenke eller nedvurdere noen eller komme med kommentarer på en obskøn, nedsettende eller støtende måte, eller på annen måte bruke Nettstedet eller dets

Innhold på en måte som bringer Oss eller noen tredjepart i vanry eller gjør at vi blir ansvarlige overfor noen tredjepart;

 • å ikke reversere, dekompilere, kopiere, modifisere, distribuere, overføre, lisensiere, sublicensiere, vise, revidere, utføre, overføre, selge eller på annen måte gjøre tilgjengelig for noen tredjepart eller på annen måte publisere, dyppe-link, lage avledede verk fra eller utnytte på noen måte Nettstedet eller dets Innhold, med mindre det er tillatt av Oss i henhold til disse vilkårene eller som uttrykkelig tillatt etter gjeldende lov;
 • å ikke bruke Nettstedet til å distribuere Virus;
 • å ikke representere eller antyde at Vi støtter noen annen virksomhet, produkt eller tjeneste med mindre Vi har avtalt å gjøre det skriftlig; og
 • at du er alene ansvarlig for alle kostnader og utgifter som du kan pådra deg i forbindelse med din bruk av Nettstedet, og skal være alene ansvarlig for å holde passordet ditt og andre kontodetaljer konfidensielle.

Vi forbeholder oss retten til å hindre eller suspendere din tilgang til Nettstedet hvis du ikke overholder noen del av disse vilkårene eller gjeldende lov.

Eierskap, bruk og immaterielle rettigheter

Dette Nettstedet og alle immaterielle rettigheter til Nettstedet (inkludert uten begrensning alt Innhold) eies av Oss. Vi forbeholder oss alle våre immaterielle rettigheter (som inkluderer uten begrensning alle opphavsrettigheter, varemerker, domenenavn, designrettigheter, databaserettigheter, patenter og alle andre immaterielle rettigheter av enhver art) enten de er registrert eller uregistrert hvor som helst i verden.

Ingenting i disse vilkårene gir deg noen rettigheter til Nettstedet annet enn det som er nødvendig for å gi deg tilgang til Nettstedet. Du samtykker i å ikke justere eller forsøke å omgå eller slette noen immaterielle eiendomsmerker som finnes på Nettstedet og spesielt i eventuelle digitale rettigheter eller annen sikkerhetsteknologi som er innebygd eller inneholdt i Nettstedets Innhold.

Nøyaktighet av informasjon og tilgjengelighet av Nettstedet

Mens Vi bruker rimelige tiltak for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på Nettstedet, representerer, garanterer eller lover Vi ikke (enten uttrykkelig eller implisitt) at noe Innhold er eller forblir tilgjengelig, nøyaktig, fullstendig og oppdatert, fri for feil, feil eller utelatelser eller egnet eller egnet for noe formål. Enhver tillit du måtte ha til informasjonen på dette Nettstedet er på eget ansvar, og Vi kan suspendere eller avslutte driften av Nettstedet når som helst etter vårt eget skjønn. Ingenting i disse vilkårene skal påvirke noen obligatorisk lovpålagt krav eller dine lovfestede rettigheter. Innholdet på Nettstedet er kun til generell informasjon og for å informere deg om Oss og Våre produkter og nyheter, funksjoner, tjenester og andre nettsteder som kan være av interesse. Det utgjør ikke teknisk, økonomisk eller juridisk rådgivning eller noen annen type rådgivning og bør ikke brukes til noen formål.

Mens Vi gjør kommersielt rimelige tiltak for å sikre at Nettstedet er tilgjengelig, representerer, garanterer eller garanterer Vi på ingen måte Nettstedets kontinuerlige tilgjengelighet til enhver tid eller uavbrutt bruk av deg av Nettstedet.

Hyperkoblinger og tredjeparts nettsteder

Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger eller referanser til tredjeparts nettsteder andre enn Nettstedet. Eventuelle slike hyperkoblinger eller referanser er kun for din bekvemmelighet. Vi har ingen kontroll over tredjeparts nettsteder og påtar oss intet ansvar for innhold, materiale eller informasjon som finnes på dem. Visningen av en hvilken som helst hyperkobling og referanse til ethvert tredjeparts nettsted utgjør ikke en godkjenning av en slik tredjeparts nettsted, produkter eller tjenester. Bruken av et tredjeparts nettsted kan være underlagt vilkårene og betingelsene til det tredjeparts nettstedet.

Garantier og ansvarsbegrensning

Du samtykker i at din bruk av Nettstedet er på 'som tilgjengelig' basis. Som nevnt ovenfor, med mindre annet er uttrykkelig påkrevd etter gjeldende lov, gir Vi ingen representasjoner, garantier, betingelser eller andre vilkår (enten uttrykkelig eller implisitt) i forhold til levering av Nettstedet, inkludert uten begrensning til fullstendighet, nøyaktighet og aktualitet eller noe Innhold på Nettstedet, eller til tilfredsstillende kvalitet, eller egnethet for et bestemt formål.

I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, utelukker Vi all ansvar (enten det oppstår i kontrakt, erstatning, brudd på lovbestemte plikter eller på annen måte) som Vi ellers kan ha overfor deg som et resultat av feil eller unøyaktigheter i noe Innhold, utilgjengelighet av Nettstedet av hvilken som helst grunn, og enhver representasjon eller uttalelse som er gitt på Nettstedet.

Vi vil ikke være ansvarlige for tap eller skade som Vi forårsaker som Vi ikke kunne forutse rimelig da du begynte å bruke Nettstedet, for eksempel hvis du mister inntekter, lønn, fortjeneste eller omdømme som et resultat av din bruk av Nettstedet og/eller handlingene eller unnlatelsene til noen tredjepart som andre brukere av Nettstedet eller noen annen indirekte eller følgeskade du kan pådra deg i forbindelse med Nettstedet og dets Innhold.

Under ingen omstendigheter skal vårt samlede ansvar overfor deg for ethvert krav som oppstår fra din bruk av Nettstedet (inkludert nedlasting eller bruk av noe Innhold) overstige beløpene du har betalt til Oss i forbindelse med din bruk av Nettstedet eller dets Innhold

Uavhengig av andre bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene, utelukker eller begrenser Vi ikke vårt ansvar for død eller personskade som oppstår som følge av vår uaktsomhet, for svindel eller enhver falsk fremstilling gjort av Oss på Nettstedet eller for noen andre lovfestede rettigheter som ikke kan utelukkes.

Generelt

Disse vilkårene er datert 10. september 2013. Endringer i disse vilkårene er ikke gyldige eller har noen virkning med mindre de er avtalt skriftlig av Oss. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. Våre nye vilkår vil bli vist på Nettstedet, og ved å fortsette å bruke og få tilgang til Nettstedet etter slike endringer, samtykker du i å være bundet av eventuelle endringer gjort av Oss. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene fra tid til annen for å bekrefte slike endringer.

Med mindre annet uttrykkelig er angitt i disse vilkårene, må alle meldinger fra deg til Oss sendes per e-post til våre kontaktopplysninger i punkt 1.1, og alle meldinger fra Oss til deg vil bli vist på vår nettside fra tid til annen.

Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg for noen brudd på disse vilkårene som skyldes en hendelse eller omstendighet utenfor vår kontroll, inkludert, uten begrensning, streiker, lockouts og andre arbeidskonflikter, sammenbrudd av systemer eller nettverkstilgang, flom, brann, eksplosjon eller ulykke.

Hvis noen del av disse vilkårene er eller blir ugjennomførlig (inkludert enhver bestemmelse der Vi utelukker eller begrenser vårt ansvar overfor deg), vil gyldigheten av noen annen del av disse vilkårene ikke bli påvirket. Hvis Vi velger å ikke håndheve noen rettighet som Vi har mot deg til enhver tid, betyr ikke dette at Vi senere ikke kan velge å utøve eller håndheve den rettigheten.

Bortsett fra våre tilknyttede selskaper, direktører, ansatte eller representanter, har en person som ikke er en part i denne avtalen, ingen rettigheter i henhold til den britiske kontraktsloven (rettigheter til tredjeparter) fra 1999 til å håndheve noen bestemmelse i denne avtalen.

Disse vilkårene inneholder den fullstendige forståelsen og avtalen mellom Oss og deg angående din bruk av Nettstedet og erstatter og erstatter enhver representasjon, uttalelse eller annen kommunikasjon (enten skriftlig eller på annen måte) som er gitt av deg eller Oss og som ikke er inneholdt her. Bortsett fra svindel eller bedragerisk fremstilling, skal Vi ikke ha noe ansvar for at en slik representasjon er usann eller villedende.

Du kan ikke overføre, underlisensiere eller på annen måte overføre noen av dine rettigheter og forpliktelser i disse vilkårene til noen annen person.

Disse vilkårene og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med dem eller deres emne, skal være underlagt og tolkes i samsvar med engelsk lov.

Våre e-handelsvilkår og betingelser

Les disse vilkårene nøye og sørg for at du forstår dem før du søker om en konto eller et abonnement på noen av våre produkter. Vær oppmerksom på at ved å søke om en konto eller et abonnement, samtykker du i å være bundet av vilkårene.

Du bør skrive ut en kopi av vilkårene eller lagre dem på datamaskinen din for fremtidig referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene fra tid til annen. Våre nye vilkår vil bli vist på Nettstedet, og ved å fortsette å bruke og få tilgang til Nettstedet etter slike endringer, samtykker du i å være bundet av eventuelle endringer gjort av Oss. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene fra tid til annen for å bekrefte slike endringer.

Når du kjøper tjenester fra Oss i henhold til disse vilkårene, har du visse lovfestede rettigheter, inkludert at tjenestene utføres med nødvendig dyktighet og omsorg. Ingenting i disse vilkårene påvirker dine lovfestede rettigheter. Ytterligere informasjon om dine lovfestede rettigheter kan fås fra ditt lokale Citizens' Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) eller Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Innledning

Disse e-handelsvilkårene forklarer hvordan du kan registrere deg for en konto og kjøpe et abonnement. Ved å kjøpe et abonnement tillater Vi deg tilgang til abonnementsområdet og det relevante produktet på Nettstedet. Før kontoen din aktiveres, blir du bedt om å godta disse vilkårene. Ved å aktivere kontoen din, samtykker du uforanderlig i å være bundet av disse vilkårene. Hvis du har spørsmål om noen av våre vilkår, vennligst kontakt Oss ved å bruke detaljene som er angitt i punkt 2.2 nedenfor.

Våre vilkår er bare tilgjengelige på engelsk. Ingen andre språk vil gjelde for dem.

Definisjoner

I disse e-handelsvilkårene har følgende ord følgende betydninger:

Konto

Brukerkontoen som er tilgjengelig via påloggingen til kontoen, som gir deg tilgang til gratis prøver og demonstrasjoner av produktet og til abonnementskjøpsportalen på Nettstedet;

Konto pålogging

Betyr påloggingsdetaljene personlig for deg som er nødvendig for å få tilgang til kontoen som angitt i punkt 6.1(a);

Tilleggsbetingelser

Har den betydningen som er gitt i punkt 6.2;

Bekreftelses-e-post

Har den betydningen som er gitt i punkt 6.1(B)(ii);

Kontrakt

Har den betydningen som er gitt i punkt 6.1(B)(ii);

Hendelse utenfor vår kontroll

Betyr enhver handling eller hendelse utenfor vår kontroll, inkludert, uten begrensning, streiker, lockouts eller annen arbeidskonflikt fra tredjeparter, sivil uro, opptøyer, invasjon, terrorangrep eller trussel om terrorangrep, krig (enten erklært eller ikke) eller trussel eller forberedelse til krig, brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, setning, epidemi eller annen naturkatastrofe, eller svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk.

Abonnementsområde

Betyr det begrensede området på Nettstedet som er tilgjengelig via kontoen etter kjøpet av et abonnement, der du kan få tilgang til produktet i løpet av abonnementsperioden;

Produkt

Betyr enten (i) den komplette pakken, (ii) den numeriske resonneringspakken, (iii) den verbale resonneringspakken, (iv) den diagrammatiske resonneringspakken, (v) den situasjonsbedømmelsespakken eller (vi) hvilken som helst annen tilgjengelig pakke som er beskrevet på Nettstedet fra tid til annen, inkludert eventuelle demonstrasjoner eller eksempeltester;

Tjenester

Betyr våre tjenester som tillater og legger til rette for din tilgang til abonnementsområdet og produktet;

Abonnement

Betyr våre tjenester som gir deg tilgang til produktet i løpet av abonnementsperioden via abonnementsområdet.

Abonnementsavgifter

Betyr våre avgifter for et abonnement på et produkt som indikert på Nettstedet og som kan endres når som helst før du mottar vår bekreftelses-e-post;

Abonnementsperiode

Betyr abonnementsperioden som begynner på datoen du mottar vår bekreftelses-e-post og automatisk utløper senere, der du har tillatelse til å få tilgang til produktet via abonnementsområdet;

Vilkår

Betyr e-handelsvilkårene som er beskrevet i dette dokumentet sammen med våre vilkår for bruk av nettstedet, personverns- og informasjonskapselpolitikk;

Du eller Din

Betyr personen som registrerer seg hos Oss for en konto. Med mindre sammenhengen ellers krever det, skal ord i entall inkludere flertall, og i flertall skal inkludere entall.

En henvisning til et selskap skal omfatte ethvert selskap, selskap eller annen juridisk enhet, uansett hvor og hvordan det er inkorporert eller etablert.

En henvisning til skriftlig eller skriftlig inkluderer e-post.

Enhver frase introdusert av ordene inkludert, inkluderer, spesielt eller for eksempel, eller en lignende frase, skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense generelt uttrykk for relaterte generelle ord.

Bruk av vårt nettsted

Din bruk av vårt nettsted er regulert av våre vilkår for bruk av nettstedet, personvernpolicy og informasjonskapselpolitikk. Ta deg tid til å lese disse, da de inneholder viktige vilkår som gjelder for deg.

Når et produkt er tilgjengelig for tilgang eller nedlasting fra nettstedet, er dette vårt opphavsrettslig beskyttede arbeid. Du kan bare bruke slike produkter i samsvar med disse vilkårene. Alle slike produkter er tilgjengelige for tilgang eller nedlasting utelukkende for din personlige bruk på en ikke-kommersiell måte, med mindre noe annet er avtalt skriftlig av Oss. Enhver reproduksjon eller distribusjon av et produkt som ikke er i samsvar med disse vilkårene, er uttrykkelig forbudt og kan medføre alvorlige sivile og strafferettslige straffetiltak.

Hvordan vi bruker dine personlige data

Trinnene som kreves for å opprette kontrakten mellom deg og Oss er som følger: Oppsett av kontoen din: Du fullfører 'påmeldingsskjemaet' på Nettstedet og registrerer dine personlige data hos Oss ved å legge dem inn i e-skjemaet. Før kontoen din aktiveres, blir du bedt om å godta vilkårene. Når du har godkjent vilkårene ved å klikke i avkrysningsruten, kan du aktivere kontoen din. Ved å aktivere kontoen din, samtykker du uforanderlig i å være bundet av disse vilkårene. Det er meningen at kontoen skal tillate deg å ta en informert beslutning om å kjøpe et produkt.

Kjøp av abonnement: Du logger deg på kontoen din ved å bruke din konto pålogging, velger ønsket produkt(er) via abonnementskjøpsportalen og registrerer dine personlige betalingsopplysninger hos PayPal (den 'Betalingsprosessen'). Ved slutten av betalingsprosessen vil Vi bekrefte at kontoen din vil få eller har fått tilgang til abonnementsområdet ved å sende deg en bekreftelses-e-post i samsvar med punkt 6.1(b)(ii) nedenfor. Alle kjøp av produkter gjøres i henhold til våre vilkår.

 • Vi kan sende deg en e-post for å si at vi ikke godtar din bestilling av et abonnement. Dette er vanligvis av følgende årsaker:
 • Produktene er ikke tilgjengelige;
 • Vi kan ikke få autorisasjon for din betaling;
 • Du har ikke tillatelse til å kjøpe produktet; eller
 • Det har vært en feil fra Oss i prissettingen eller beskrivelsen av produktet.
 • Vi vil bare godta din bestilling av et abonnement når du har klikket i avkrysningsruten ved siden av vilkårene på registreringssiden. På dette tidspunktet vil kontoen din bli oppdatert og gitt tilgang til abonnementsområdet innen 48 timer og for varigheten av abonnementsperioden, og en juridisk bindende kontrakt vil bli inngått mellom deg og Oss (kontrakten).

Abonnementsperioden og abonnementsavgiftene

 • Produktet kan kjøpes ved abonnement, som aktiverer kontoen din med tilgang til abonnementsområdet der produktet kan fås tilgang til i løpet av abonnementsperioden.

Abonnementsavgiftene betales på forhånd og kan ikke avbestilles eller refunderes etter at tjenestene er påbegynt i henhold til punkt 6.1(b)(iii). Når kontrakten er inngått, forblir abonnementsavgiftene forfalt og betales uavhengig av i hvilken grad du bruker tjenestene.

Slutten på kontrakten

Hvis kontrakten avsluttes, vil det ikke påvirke vår rett til å motta eventuelle penger du skylder oss i henhold til e-handelsvilkårene.

Vår ansvarsbegrensning:

Hvis du er en bedrift, leverer vi bare tjenestene til intern bruk i din bedrift, og du samtykker i å ikke bruke noe produkt til videresalg eller andre kommersielle formål (inkludert intern bruk i virksomheten uten forhåndssamtykke fra Oss).

Ingenting i disse vilkårene skal begrense eller utelukke vårt ansvar for:

 • død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;
 • svindel eller bedragerisk fremstilling; eller
 • noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til loven.

Vi vil under ingen omstendigheter være ansvarlige overfor deg i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovbestemt plikt), misrepresentasjon (enten uskyldig eller uaktsom), restitusjon eller på annen måte for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, tapt goodwill eller lignende tap, eller ren økonomisk tap, eller for noe indirekte eller følgeskade, kostnader, skader, avgifter eller utgifter som oppstår på noen måte.

Vårt samlede ansvar overfor deg for alle andre tap som oppstår i henhold til eller i forbindelse med kontrakten eller tjenestene, enten det er i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt eller på annen måte, skal under ingen omstendigheter overstige abonnementsavgiftene betalt av deg i de tolv månedene før datoen for hendelsen som førte til tapet, skaden eller kravet.

Bortsett fra som uttrykkelig angitt i disse e-handelsvilkårene, gir Vi ingen representasjoner, garantier eller forsikringer i forbindelse med produktene eller tjenestene. Enhver representasjon, betingelse eller garanti som kan antas eller innlemmes i disse e-handelsvilkårene ved lov, sedvane eller på annen måte, utelukkes i den grad loven tillater det. Spesielt vil Vi ikke være ansvarlige for å sikre at produktene er egnet for dine formål.

Hvis Vi ikke overholder disse e-handelsvilkårene, er Vi ansvarlige for tap eller skade du kan lide som er en rimelig forutsigbar følge av vårt brudd på disse e-handelsvilkårene eller vår uaktsomhet, men Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er forutsigbart. Tap eller skade er forutsigbart hvis de var en åpenbar konsekvens av vårt brudd eller hvis de ble vurdert av deg og Oss på tidspunktet for at vi inngikk kontrakten. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tap som skjer som en bieffekt av hovedtapet eller skaden og som ikke er forutsigbart av deg og Oss (som tap av fortjeneste, tap av virksomhet, avbrudd i virksomheten eller tap av muligheter).

Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar for:

 • død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;
 • svindel eller bedragerisk fremstilling;
 • enhver overtredelse av vilkårene som er underforstått i loven om levering av varer og tjenester fra 1982;
 • defekte produkter i henhold til Consumer Protection Act 1987; eller
 • noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til loven.

Hendelser utenfor vår kontroll

Vi vil ikke være ansvarlige eller ansvarlige for noen manglende oppfyllelse eller forsinkelse i oppfyllelsen av noen av våre forpliktelser i henhold til vilkårene, som skyldes en hendelse utenfor vår kontroll.

Hvis en hendelse utenfor vår kontroll finner sted som påvirker oppfyllelsen av våre forpliktelser i henhold til vilkårene, vil:

 • Vi vil kontakte deg per e-post så snart som mulig for å varsle deg;
 • Våre forpliktelser i henhold til kontrakten vil bli suspendert, og tiden for oppfyllelse av våre forpliktelser vil bli forlenget i varigheten av hendelsen utenfor vår kontroll.

Andre viktige vilkår

Overføring fra Oss: Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene. Vi vil alltid varsle deg per e-post eller ved å legge ut en melding på Nettstedet hvis dette skjer. Bruken av dine personlige data er beskrevet i vår Personvernpolicy.

Overføring fra deg: Du kan ikke overføre dine rettigheter eller dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen person med mindre vi samtykker i at du kan gjøre det skriftlig.

Tredjeparters rettigheter: Kontrakten er mellom deg og Oss. Ingen andre person har rettigheter til å håndheve noen av vilkårene, enten i henhold til kontrakten (rettigheter for tredjeparter) fra 1999 eller på annen måte.

Severanse: Hver av avsnittene i disse e-handelsvilkårene fungerer separat. Hvis en domstol eller annen relevant myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige eller ikke kan håndheves, vil de gjenværende avsnittene forbli fullt ut i kraft.

Ingen frafall: Hvis Vi ikke insisterer på at du oppfyller noen av dine forpliktelser i henhold til vilkårene, eller hvis Vi ikke håndhever våre rettigheter mot deg, eller hvis Vi utsetter å gjøre det, betyr ikke det at Vi har frafalt våre rettigheter mot deg og betyr ikke at du ikke trenger å oppfylle disse forpliktelsene. Hvis Vi frafaller en misligholdelse fra deg, vil Vi bare gjøre det skriftlig, og det betyr ikke at Vi automatisk vil frafalle senere mislighold fra deg.

Jurisdiksjon (Forbruker): Hvis du er en forbruker, vennligst merk at vilkårene er underlagt engelsk og walisisk lov. Dette betyr at en kontrakt for et abonnement for å få tilgang til produkter gjennom vårt nettsted og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med det, vil være underlagt engelsk og walisisk lov. Du og Vi samtykker begge til den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales. Imidlertid kan du som er bosatt i Nord-Irland også bringe søksmål i Nord-Irland, og hvis du er bosatt i Skottland, kan du også bringe søksmål i Skottland.

Jurisdiksjon (Bedrift): Hvis du er en bedrift, er vilkårene underlagt engelsk og walisisk lov. Dette betyr at en kontrakt og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med den eller dens emne eller dannelse (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav), vil være underlagt engelsk lov. Vi samtykker begge til den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

Tilbakebetalingspolitikk

30-dagers pengene-tilbake-garanti og tilbakebetalingspolitikk

Testene vi tilbyr er for å øve og simulere de faktiske eksamenene du vil møte. De er ikke ment å være de samme som de faktiske testene og bryter ikke med noen opphavsrettslov. Målet vårt er å gi deg eksponering for flere tester og hjelpe deg med å lære ferdigheter som du kan bruke til hvilken som helst test du står overfor. Vilkårene og betingelsene for vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti gjelder bare for individuelle betalende kunder. For å kreve tilbakebetaling må du sende en tilbakebetalingsforespørsel innen 30 dager etter kjøpet av pakken.

Husk at som selger av en nettbasert plattform er vi utsatt for høye nivåer av misbruk. Vi er glade for å gi tilbakebetaling som oppfyller følgende krav, men kan ikke gi dem i alle situasjoner. Forhåpentligvis forstår du at vi alltid vil prøve å handle rettferdig for å sikre at du er fornøyd med tjenesten din, og at vi er i stand til å fortsette å betjene deg.

Tilbakebetaling vil bli gitt i følgende tilfeller:

 • Pakken ble ikke brukt i det hele tatt. Dette betyr at ingen tester ble tatt, og du logget aldri inn.
 • Det var en teknisk feil fra vår side som hindret deg i å få tilgang til kontoen din. Hvis vi løser dette innen 48 timer, vil ikke dette tilfellet kvalifisere for en refusjon.
 • Det var en betydelig avvik mellom våre tester og de virkelige arbeidsgivertestene. Hvis avvikene var betydelige, vil det bli gitt full refusjon. Hvis det var avvik, men de ikke ble ansett som betydelige, vil det bli gitt en delvis refusjon på 25% - 50%. Betydningen vil bli vurdert ut fra informasjonen du gir i refusjonsforespørselen din.

For å beskytte oss mot svindel, er vi ikke forpliktet til å gi refusjon for grunner som ligger utenfor disse, for eksempel:

 • Du liker ikke plattformen
 • Du besto ikke testene dine
 • Du synes spørsmålene er for vanskelige/lette
 • Du registrerte deg ved en feil